The Great Boss Hunt Contest 2023

The year 2023, like previous years, will certainly result in a huge number of defeated bosses. Thanks to Bosstiary, even more boss-hunters have appeared in Tibia and they are just waiting to defeat another one for their collection!

2023 is also the year when once again our large community will have the opportunity to win attractive prizes in our famous "The Great Boss Hunt" contest.

Below you will find the rules of the contest. Make sure you read it before you participate.

 

CONTEST THREAD

 

Detailed rules:

English

 1. The contest starts in January 2023 and ends at the beginning of 2024,
 2. Each contestant is obliged to send a screenshot using our tool to upload images, which is visible when you add each post to the specially designated contest thread,
 3. The screenshot must show your character with a visible name and the boss (or the corpse of the boss along with the visible loot). Screenshots showing only the boss's loot (for example after leaving the boss' room) may be published, but they won't be considered for the contest,
 4. As an exception, the following will be allowed: screenshots with rare and irregularly spawning mounts (Crustacea Gigantica, Draptor, Undead Cavebear, Midnight Panther), irregularly spawning creatures (Dire Penguin, Yeti), additionally screenshots from the Orc Raid on Femor Hills (where Amazon Set can be looted) and rare Orc form Orc Fortress from which drops Sam's Old Backpack,
 5. Screenshots without loot visible in the server log, just showing rare and valuable items, will be removed,
 6. Screenshots showing monsters with regular respawn will be removed,
 7. Photos made by mobile phone or with poor quality will be removed,
 8. OTS (Open Tibia Servers) cannot be the source of screenshots,
 9. TibiaBosses.com staff can publish their screenshots with bosses, but they won't be considered for the selection of awarded entries,
 10. Any attempts of cheating, such as sending the same screenshots multiple times, sending screenshots taken by third parties, or misleading screenshot editing (faking loot, etc.) will result in a permanent disqualification from contests organized by TibiaBosses.com!
 11. Every week, the 2 best screenshots will be selected by TibiaBosses.com staff and presented on our Discord server on #the-great-boss-hunt-2023 channel, and in dedicated contest thread on Tibiabosses.com forum,
 12. Only specific, predetermined by the admin, reactions will count - ❤ and 😮. Posting other offensive responses will result in a ban from the Discord server,
 13. The winner will be chosen by the higher number of reactions,
 14. In case of any doubts about the choice of screenshots, please contact the organizer of the contest (Makadamia) via the Discord account,
 15. Both winners will get 1 month of TibiaBosses.com premium time,
 16. The winner of the week selected based on the votes of our community (voting through reactions) will receive an additional 100 Tibia Coins,
 17. Each Thursday is the end of voting which started the week before, while the next one is announced on Sunday. These days may be delayed,
 18. When the last Sunday of the month passes, all "Screenshots of the Week" of a given month (8, if there will be 4 Sundays in a given month, 10 if there will be 5 of them) will be evaluated by TibiaBosses.com staff. In this way, the "Screenshot of the Month" will be chosen, along with the 2nd and 3rd places on the podium,
 19. One player on the podium can win only one place,
 20. The winner of the week should apply for a reward in the "Winners Requests" forum topic giving us basic information - to which account premium time should be assigned and (optionally) to which account Tibia Coins won should be sent,
 21. In the new year, all the winning "Screenshots of the Month" will be voted on again, and the "Screeenshot of the Year" will be chosen on this basis,
 22. Prizes are presented below.

 

What is taken into consideration while choosing the best screenshots?

 • uniqueness – sometimes screenshot reveals unknown information,
 • quality of the screenshot – picture saved as .png looks better than pic saved in .jpg,
 • possible editing, which can make it more readable (cutout, border, collage),
 • loot of the boss,
 • creativity – interesting circumstances of taking the screenshots, text, etc.

Polish

 1. Konkurs rozpoczyna się w styczniu 2023 roku i kończy wraz z początkiem roku 2024,
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wysłać nam screenshot używając wbudowanego narzędzia do załadowania obrazów widocznego w specjalnie zaprojektowanym do tego konkursu temacie na forum,
 3. Screenshot musi przedstawiać gracza z widocznym nickiem oraz bossa (lub ciało bossa z widocznym łupem). Zrzuty ekranu przedstawiające wyłącznie loot z bossa (na przykład po opuszczeniu pomieszczenia z bossem) mogą być publikowane, jednak nie będą brane pod uwagę w konkursie,
 4. Jako wyjątki dozwolone są screenshoty z rzadkimi i nieregularnie pojawiającymi się wierzchowcami (Crustacea Gigantica, Draptor, Undead Cavebear, Midnight Panther), nieregularnie pojawiającymi się potworami (Dire Penguin, Yeti), dodatkowo Orc Raid na Femor Hills (gdzie możliwe jest złupienie Amazon Setu) oraz rzadki Orc z Orc Fortress, z którego wypada Sam's Old Backpack,
 5. Screenshoty bez widocznego łupu w server logu, które przedstawiają jedynie rzadkie i drogocenne przedmioty będą usuwane,
 6. Screenshoty przedstawiające potwory o regularnym respawnie będą usuwane,
 7. Zdjęcia wykonane telefonem komórowym lub te o wyjątkowo niskiej jakości będą usuwane,
 8. OTS (Open Tibia Servers) nie mogę być źródłem screenshotów,
 9. Załoga TibiaBosses.com może publikować swoje screenshoty, jednak nie będą one brane pod uwagę podczas selekcji nagradzanych pozycji,
 10. Wszelkie próby oszustw, takie jak wielokrotne wysyłanie jednakowych screenshotów, wysyłanie screenshotów wykonanych przez osoby trzecie, lub wprowadzające w błąd edycje obrazu (podrabianie loota, itd.) będzie skutkować permanentną dyskwalifikacją z konkursów organizowanych przez TibiaBosses.com!
 11. Każdego tygodnia 2 najlepsze zdjęcia będą wybrane przez załogę TibiaBosses.com i zaprezentowane na naszym serwerze na Discordzie na kanale #the-great-boss-hunt-2023 oraz w dedykowanym temacie konkursowym na forum strony,
 12. Tylko konkretne, określone przez admina reakcje będą brane pod uwagę w konkursie - ❤ oraz 😮. Inne, zbędne, obraźliwe i pogrardliwe reakcje będą skutkować banem na naszym serverze na Discordzie,
 13. Zwycięzca zostanie określony na podstawie większej liczby reakcji,
 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyboru screenshotów, prosimy o kontakt z organizatorem konkursu (Makadamia) poprzez wiadomość na Discordzie,
 15. Obaj zwycięzcy otrzymają 1 miesiąc czasu premium na TibiaBosses.com,
 16. Zwycięzca tygodnia wybrany na podstawie głosów (reakcji) naszej społeczności otrzyma dodatkowo 100 Tibia Coinów,
 17. W każdy czwartek następuje koniec głosowania, które rozpoczęło się w ubiegłym tygodniu, zaś kolejne głosowanie ogłaszane jest w niedzielę. Te dni mogą jednak ulec zmianie,
 18. Wraz z końcem ostatniej niedzieli miesiąca, wszystkie "Screenshots of the Week" (tj. zwycięzkie screenshoty poszczególnych tygodni) danego miesiąca (8 w przypadku 4 niedziel oraz 10 w przypadku 5 niedziel w miesiącu) będą oceniane przez załogę TibiaBosses.com. W ten sposób zostanie wybrany "Screenshot of the Month" (tj. screenshot miesiąca) wraz z drugim i trzecim miejscem na podium,
 19. Jeden gracz może wygrać tylko jedną nagrodę,
 20. Zwycięzca tygodnia zobowiązany jest do napisania w dedykowanym do tego celu temacie "Winners Requests" udzielając nam podstawowych informacji - na jakie konto przypisany ma być czas premium oraz (opcjonalnie) na jakie konto powinniśmy przesłać wygrane Tibia Coiny,
 21. W nowym roku wszystkie zwycięskie screenshoty miesiąca zostaną poddane ponownemu głosowaniu i na tej podstawie zostanie wyłoniony "Screeenshot of the Year",
 22. Nagrody przedstawione są poniżej.

 

Co bierzemy pod uwagę wybierając najlepsze screenshoty?

 • wyjątkowość – bywa, że screenshot odkrywa przed nami nieznane dotąd informacje,
 • jakość screenshota – obraz zapisany w .png wygląda lepiej niż ten zapisany w .jpg,
 • jego ewentualną edycję, która sprawi, że będzie on bardziej czytelny (wycięcie, obramowanie, kolaż),
 • loot z bossa,
 • pomysłowość – czyli ciekawe okoliczności wykonania zdjęcia, tekst, itd.

Portuguese

 1. O concurso inicia em janeiro de 2023 e termina no início de 2024,
 2. Cada participante é obrigado a enviar a captura de tela usando nossa ferramenta para fazer upload de imagens, que fica visível quando você adiciona cada postagem ao tópico do concurso especialmente designado,
 3. A captura de tela deve mostrar seu personagem com o nome visível e boss (ou o corpo do boss junto com o loot visível). Capturas de tela mostrando apenas o loot do boss (por exemplo, depois de sair da sala do boss) podem ser publicadas, mas não serão consideradas para o concurso,
 4. Excepcionalmente será permitido o seguinte: capturas de tela com montarias raras e de aparições irregulares (Crustacea Gigantica, Draptor, Undead Cavebear, Midnight Panther), criaturas de aparições irregulares (Dire Penguin, Yeti), assim como capturas de tela de Orc Raid em Femor Hills (onde o Amazon Set pode ser obtido) e o raro Orc de Orc Fortress do qual dropa a Old Backpack de Sam,
 5. Capturas de tela sem loot visível no log do servidor, apenas mostrando itens raros e valiosos, serão removidas,
 6. Capturas de tela mostrando monstros com aparições regulares serão removidas,
 7. Fotos feitas por celular ou com qualidade ruim serão removidas,
 8. OTS (Open Tibia Servers) não podem ser a fonte das capturas de tela,
 9. A equipe do Tibiabosses pode publicar suas capturas de tela com os chefes, mas eles não serão considerados para a seleção de inscrições premiadas,
 10. Qualquer tentativa de trapaça, como enviar as mesmas capturas de tela várias vezes, enviar capturas de tela tiradas por terceiros ou editar capturas de tela enganosas (falsificar loot, etc.) resultará em desqualificação permanente dos concursos organizados pelo TibiaBosses.com!
 11. Toda semana as 2 melhores capturas de tela serão selecionadas pela equipe do TibiaBosses.com e apresentadas em nosso servidor do Discord no canal #the-great-boss-hunt-2023 e no tópico dedicado ao concurso no fórum do Tibiabosses.com,
 12. Apenas reações específicas, predeterminadas pelo administrador, contarão - ❤ e 😮. Postar outras respostas ofensivas resultará em banimento do servidor no Discord,
 13. O vencedor será escolhido pelo maior número de reações,
 14. Em caso de dúvidas sobre a escolha das capturas de tela, entre em contato com o organizador do concurso (Makadamia) com uma conta do Discord,
 15. Ambos os vencedores receberão 1 mês de Premium Time do TibiaBosses.com,
 16. O vencedor da semana, selecionado com base nos votos de nossa comunidade (votação por meio de reações), receberá um adicional de 100 Tibia Coins,
 17. Cada quinta-feira é o fim da votação iniciada na semana anterior, enquanto a próxima é anunciada no domingo. Estes dias podem ser adiados,
 18. Quando o último domingo do mês passar, todas as "Screenshots da Semana" de um determinado mês (8, se houver 4 domingos em um determinado mês; 10 se houver 5 domingos) serão avaliadas pela equipe do TibiaBosses.com. Desta forma, será escolhida a "Screenshots do Mês", juntamente com os 2º e 3º lugares do pódio
 19. Um jogador no pódio pode ganhar apenas um lugar,
 20. O vencedor da semana deve solicitar uma recompensa no tópico do fórum "Winners Requests", fornecendo informações básicas - para qual conta a premium time deve ser atribuída e (opcionalmente) para qual conta as Tibia Coins ganhas devem ser enviadas,
 21. "No ano novo, todas as capturas de tela vencedoras de cada mês serão votadas novamente e a "Screeenshot do ano" será escolhida com base nisso"
 22. Os prêmios são apresentados abaixo.

 

O que é levado em consideração ao escolher as melhores capturas de tela?

 • exclusividade - As vezes a captura de tela revela informações desconhecidas,
 • qualidade da captura de tela - a imagem salva como .png parece melhor do que a imagem salva em .jpg,
 • edição possível, o que pode torná-lo mais legível (recorte, borda, colagem),
 • loot do boss,
 • criatividade - circunstâncias interessantes de tirar as capturas de tela, texto, etc.

WEEKLY REWARDS

100 TIBIA COINS

1 MONTH OF TIBIABOSSES PREMIUM

MONTHLY REWARDS

1st place:

100 DEMONIC ESSENCES

ELVEN TROPHY

2nd place:

50 DEMONIC ESSENCES

SILVER TROPHY OF EXCELLENCE

3rd place:

50 DEMONIC ESSENCES

BRONZE TROPHY OF EXCELLENCE

YEARLY REWARDS

CRUNOR'S HEART

ROYAL MEDAL

250 TIBIA COINS