The Great Boss Hunt Contest 2021

This year we have more rewards, but videos and screenshots are taking part in the same contest. Any edits are possible, but remember that we could ask you to show the original image. If the photo or video could be faked easily, and you do not have any proof of its veracity, we can still post the image, but we will mark it as not valid for the contest. We can also reject the images of very poor quality (for example photos of a monitor made by phone). For more info please read “detailed rules”.

Detailed rules:
English

 1. The contest starts in January 2021 and ends at the beginning of 2022. After new year, the next edition will be announced along with possible changes of rules and/or prizes.
 2. Each contestant is obliged to send the screenshot using our tool to upload images, which is visible when you add each post to the specially designated contest thread.
 3. A contestant can also send a video uploaded to the YouTube platform.
 4. Both screenshot and recording have to present an encounter with a boss or boss’ body with visible loot. Screenshots or videos showing only the boss loot (for example after leaving the boss’ room) may be published, but they won’t be considered for the contest.
 5. As an exception, the following will be allowed: screenshots with rare and irregularly spawning mounts (Crustacea Gigantica, Draptor, Undead Cavebear, Midnight Panther), irregularly spawning monsters (Dire Penguin, Yeti), additionally screenshots form Orc raid on Femor Hills (where Amazon Set can be looted) and rare Orc form Orc Fortress from which drops Sam’s Old Backpack.
 6. Screenshots without loot visible in the server log, just showing rare and valuable items, will be removed.
 7. Screenshots or recordings showing monsters with regular respawn will be removed.
 8. Photos made by mobile phone or with poor quality will be removed.
 9. OTS (Open Tibia Servers) cannot be the source of screenshots or recordings.
 10. Tibiabosses staff can publish their encounters with bosses, but they won’t be considered for the selection of awarded entries.
 11. Any attempts of cheating, such as sending the same screenshots multiple times, sending screenshots taken by third parties, or misleading screenshot editing (faking loot, etc.) will result in a permanent disqualification from contests organized by TibiaBosses.com!
 12. Name of the char has to be visible both in screenshot and video.
 13. Every day, a random screenshot/recording will be posted od our Facebook fanpage, but it does not influence the contest results.
 14. Every week, 2 best screenshots (or videos) will be selected by TibiaBosses staff and presented on our Facebook fanpage (with the possibility to vote for the best pic), and in dedicated contest thread on Tibiabosses.com forum.
 15. Both winners will get 1 month of TibiaBosses.com premium. One of them will receive an additional 100 Tibia Coins (the community will decide through voting on Facebook).
 16. Each Thursday is the end of voting which started the week before, while the next one is announced on Sunday.
 17. When the last Sunday of the month passes, all “Screenshots of The Week” of a given month (8, if there will be 4 Sundays in a given month, 10 if there will be 5 of them) will be sent to be evaluated by Cipsoft and admins of other fansites. They will choose the winner of the month – “Screenshot of the Month”.
 18. Prizes are presented below:

 

What is taken into consideration while choosing the best screenshots?

 • uniqueness – sometimes screenshot reveals unknown information,
 • quality of the screenshot – picture saved as .png looks better than pic saved in .jpg,
 • possible editing, which can make it more readable (cutout, border, collage),
 • loot of the boss
 • creativity – interesting circumstances of taking the screenshots, text, etc.

Polish

 1. Konkurs rozpoczyna się w styczniu 2021 r., a kończy na początku 2022 r. Po nowym roku zapowiedziany zostanie konkurs wraz z ewentualnymi zmianami w regulaminie i/lub nagrodach,
 2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przysłać screenshot poprzez narzędzie do uploadowania obrazów widoczne podczas pisania każdego z postów na specjalnie do tego wyznaczony post konkursowy,
 3. Uczestnik może wysłać również video załadowane na platformę YouTube,
 4. Zarówno screenshot, jak i nagranie muszą przedstawiać potyczkę z bossem lub ciało bossa wraz z widocznym łupem. Screenshoty lub video przedstawiające wyłącznie łup z bossów (na przykład po wyjściu z pomieszczenia, gdzie znajduje się boss) mogą zostać opublikowane, jednak nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 5. W ramach wyjątku dopuszczane będą screenshoty z rzadkimi i nieregualrnie pojawiającymi się wierzchowcami (Crustacea Gigantica, Draptor, Undead Cavebear, Midnight Panther), nieregularnie pojawiającymi się potworami (Dire Penguin, Yeti), ponadto screenshoty z najazdów Orków na Fermor Hills (gdzie łupem może być Amazon Set) oraz rzadki Ork z Orc Fortress dający nam Sam’s Old Backpack.
 6. Screenshoty bez widocznego loota w server logu, przedstawiające jedynie rzadkie i wartościowe przedmioty będą usuwane.
 7. Screenshoty lub nagrania przedstawiające potwory z regularnym respawnem będą usuwane.
 8. Zdjęcia robione telefonem komórkowym lub słabej jakości będą usuwane.
 9. Screenshot lub nagranie nie mogą pochodzić z OTS (Open Tibia Servers).
 10. Członkowie załogi TibiaBosses.com mogą publikować swoje potyczki z bossami, jednak nie będą brani pod uwagę przy wyborze nagradzanych pozycji.
 11. Wszelkie próby oszustwa, takie jak wielokrotne wysyłanie tych samych screenshotów, wysyłanie obrazów zrobionych przez osoby trzecie, czy wprowadzająca w błąd edycja screenshotów (fałszowanie loota, itd.) skutkować będą dożywotnią dyskwalifikacją z konkursów organizowanych przez TibiaBosses.com!
 12. Zarówno na screenshocie, jak i nagraniu musi być widoczna nazwa postaci.
 13. Codziennie na fanpage na Facebooku wstawiany będzie przez nas losowy screenshot/nagranie, jednak nie ma to wpływu na wyniki konkursu.
 14. Co tydzień dwa najlepsze screenshoty (lub video) będą wybrane przez ekipę TibiaBosses i zaprezentowane na facebookowym fanpage (z dołączoną możliwością głosowania na najlepszy obrazek), oraz w dedykowanym konkursowi temacie na forum Tibiabosses.com.
 15. Obaj zwycięzcy otrzymają 1 miesiąc premium na Tibiabosses.com. Jeden ze zwycięzców otrzyma dodatkowo 100 Tibia Coins (społeczność zadecyduje o tym, kto otrzyma dodatkową nagrodę poprzez głosowanie na Facebooku).
 16. W każdy czwartek kończy się głosowanie z poprzedniego tygodnia, natomiast w niedzielę jest ogłaszane kolejne.
 17. Kiedy minie termin ostatniej niedzieli w miesiącu, wszystkie “Screenshots of The Week” z danego miesiąca (8, jeśli będą 4 niedziele w danym miesiącu, 10 jeśli będzie ich 5) będą wysłane do oceny przez ekipę Cipsoftu, oraz adminów innych stron fanowskich. Wybiorą oni zwycięzcę miesiąca – “Screenshot of The Month”.
 18. Nagrody są zaprezentowane poniżej:

 

Co bierzemy pod uwagę wybierając najlepsze screenshoty?

 • wyjątkowość – bywa, że screenshot odkrywa przed nami nieznane dotąd informacje,
 • jakość screenshota – obraz zapisany w .png wygląda lepiej niż ten zapisany w .jpg,
 • jego ewentualną edycję, która sprawi, że będzie on bardziej czytelny (wycięcie, obramowanie, kolaż),
 • loot z bossa
 • pomysłowość – czyli ciekawe okoliczności wykonania zdjęcia, tekst, itd.

Portuguese

(COMING SOON)

WEEKLY REWARDS

100 TIBIA COINS

1 MONTH OF TIBIABOSSES PREMIUM

MONTHLY REWARDS

1st place:

BADGE OF GLORY

GOLDEN TROPHY OF EXCELLENCE

2nd place:

50 DEMONIC ESSENCES

SILVER TROPHY OF EXCELLENCE

3rd place:

50 DEMONIC ESSENCES

BRONZE TROPHY OF EXCELLENCE

YEARLY REWARDS

CRUNORS HEART

ROYAL MEDAL

250 TIBIA COINS

TibiaBosses.com © 2020. All rights reserved.
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH. The official website for Tibia is Tibia.com